menu
Word Lid
Vervolg dossier : woonuitbreidingsplannen Het Leeg - Rietbeemden

6 april 2022


Vlaams Belang Brasschaat heeft, bij monde van gemeenteraadslid Luc Van der Schoepen, recent bij haar partijtop aangedrongen om met hoogdringendheid minister Zuhal Demir te interpelleren over de situatie in Brasschaat. Sinds 2011 speelt de oppositiepartij een ondersteunende rol voor het wijkcomité 'Het Leeg- Rietbeemden' dat zich met alle middelen, inclusief juridische, verzet tegen de woonuitbreidingsplannen in overstromingsgevoelig signaal gebied.

Het wijkcomité heeft, volgens Van der Schoepen, een ijzersterk dossier opgebouwd, maar vangt in de N-VA gemeente bot. Op zich verbazend aangezien de bevoegde Vlaamse minister Zuhal Demir prat gaat op haar intentie om in beroep te gaan tegen bouwvergunningen in 235 signaalgebieden in Vlaanderen.

Ondertussen heeft onze Vlaams Belang fractie in het Vlaams parlement een schriftelijke vraag ingediend aan minister Zuhal Demir en aan minister president Jan Jambon die we beter leren kennen als Jan Beton.

Hieronder vindt u de tekst van het initiatief
  • Onderwerp: Signaalgebied Leeg/Rietbeemden/Laarsebeek te Brasschaat - Bouwen in signaalgebied
  • Ingediend op: 06-04-2022

Signaalgebieden zijn onbebouwde gebieden met een harde bestemming (wonen, industrie …) die een belangrijke rol spelen in het watersysteem, onder meer als overstromingsgebied.

Voor 235 signaalgebieden besliste de Vlaamse Regering de voorbije jaren tot een vervolgtraject met diverse ontwikkelingsperspectieven, waarbij voor een aanzienlijk deel van deze gebieden een “bouwvrije opgave” werd opgelegd.

In die optiek heeft de Vlaamse Regering wat betreft het in het Benedenschelde-bekken op het grondgebied van Brasschaat gelegen signaalgebied Leeg-Rietbeemden-Laarsebeek (nr. BES-AG13) reeds op 24 januari 2014 expliciet beslist tot “bouwvrije opgave” van voormeld gebied. Volgens de beschikbare info op de website van integraal waterbeleid zou een RUP in voorbereiding zijn met het oog op de definitieve bestendiging van deze regeringsbeslissing.[1] Voormeld signaalgebied is op dit ogenblik grotendeels gelegen in woonuitbreidingsgebied en staat gecatalogeerd als effectief overstromingsgevoelig gebied.

Op 16 juli 2021 heeft de Vlaamse minister van Omgeving, wat betreft signaalgebieden zoals het signaalgebied Leeg-Rietbeemden-Laarsebeek waarbij tot “bouwvrije opgave” werd beslist, bovendien aan “alle vergunningverlenende overheden” in Vlaanderen een brief gericht waarin zij expliciet en dwingend stelt wat volgt:

“(…) In afwachting van een herbestemming werd in 2015 een omzendbrief LNE/2015/2 opgesteld om aan te geven op welke wijze dient omgegaan te worden met deze signaalgebieden en de bijhorende beslissingen van de Vlaamse Regering bij het opstellen van de watertoets. Het is hierbij de taak van de vergunningverlener om samen met de waterbeheerder het bewarend beleid te bewaken om het vervolgtraject niet te hypothekeren.

Mijn administratie stelde vast dat besturen soms nog vergunningen afleveren voor verkavelingen of bouwprojecten in signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Regering gezien het overstromingsrisico een bouwvrije opgave heeft beslist. Aangezien die vergunningen in strijd zijn met de beleidsdoelstellingen en met de beslissing van de Vlaamse Regering, heeft de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving de opdracht gekregen om in al die gevallen steeds in beroep te gaan (…).”

Niettegenstaande hoger vermelde beslissing van de Vlaamse regering van 24 januari 2014 tot volledig “bouwvrij opgave” van het signaalgebied “Leeg-Rietbeemden-Laarsebeek”, leverde het CBS Brasschaat op 4 november 2019 alsnog aan de sociale huisvestingsmaatschappij cvba DE VOORKEMPEN een omgevingsvergunningsvergunning af voor het verkavelen van binnen dit signaalgebied gelegen gronden (i.c. vorming van 18 sociale kavels), waarbij de gemeenteraad van Brasschaat in die optiek vergunning verleende voor de aanleg van een volledig nieuwe weg binnen dit signaalgebied. In graad van beroep bevestigde de Deputatie van de Provincieraad Antwerpen op 9 april 2020 de beslissing van het CBS en de gemeenteraad Brasschaat, mits naleving van een aantal bijzondere vergunningsvoorwaarden.

  1. Wat is op dit ogenblik de stand van zaken wat betreft het opstellen van het RUP die uitvoering zal geven aan de beslissing van de Vlaamse Regering van 14 januari 2014, houdende de volledig “bouwvrije opgave” van het signaalgebied Leeg-Rietbeemden-Laarsebeek? Welke overheid is op dit ogenblik bezig met de realisatie van dit RUP en rond welke datum mag de definitieve goedkeuring van dit RUP verwacht worden?
  2. a. Wat is het standpunt van de Vlaamse minister van Omgeving en de Vlaamse Minister-President ten opzichte van de handelswijze van enerzijds het CBS en de gemeenteraad van Brasschaat, en anderzijds de Deputatie van de Provincieraad Antwerpen, waarbij voormelde vergunningverlenende overheden schijnbaar volledig in strijd met de beleidsdoelstellingen inzake signaalgebieden en de beslissing van de Vlaamse Regering van 14 januari 2014, alsnog de hoger vermelde omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden en de aanleg van een volledig nieuwe weg in het als volledig “bouwvrije opgave” bestemd signaalgebied Leeg-Rietbeemden-Laarsebeek hebben afgeleverd?

b. Zijn de Vlaamse minister van Omgeving en de Vlaamse Minister-President vanuit de Vlaamse Regering bereid om stappen te ondernemen om te bekomen dat:

  • De in graad van beroep door de Deputatie van de Provincieraad Antwerpen omgevingsvergunning voor het verkavelen van de binnen het signaalgebied Leeg-Rietbeemden-Laarsebeek gronden en de aanleg van een volledig nieuwe weg binnen deze weg alsnog niet uitvoerbaar wordt (bijvoorbeeld intrekking);
  • Er alsnog geen omgevingsvergunning(en) wordt (worden) afgeleverd voor de bouw van de geplande nieuwe (sociale) woningen binnen het signaalgebied Leeg-Rietbeemden-Laarsebeek;

zodat dit signaalgebied maximaal haar waterbergende functie in het watersysteem op het grondgebied van de gemeente Brasschaat kan behouden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke concrete maatregelen zullen in die optiek worden uitgevaardigd en binnen welke termijn zal dit gebeuren?

[1] https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/signaalgebieden/goedgekeurde-vervolgtrajecten-per-bekken/goedgekeurde-vervolgtrajecten-benedenscheldebekken.


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF